Bản thảo dự kiến thay đổi Hội đồng quản trị và điều lệ cổ đông 2019

Công ty CPCN Vĩnh Tường gửi đến Quý cổ đông bản dự thảo thay đổi điều lệ cổ đông và hội đồng quản trị 2019

Quý cổ đông có thể tải bản dự thảo chi tiết tại đây: 

Bản thảo dự kiến thay đổi Hội đồng quản trị.pdf

Bản thảo dự kiến sửa đổi điều lệ.pdf