Cổ đông

Toàn bộ tài liệu về sản phẩm của Vĩnh Tường để quý khách có thể tải về
1 Báo cáo thường niên 2014Công ty CPCN Vĩnh Tường kính gửi Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty CPCN Vĩnh Tường
2 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 - Công ty CPCN Vĩnh TườngBáo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VĨNH TƯỜNG do A&C AUDITING AND CONSULTING thực hiện.
3 Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2013 - Công ty CPCN Vĩnh TườngBáo cáo tài chính tổng hợp năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VĨNH TƯỜNG do A&C AUDITING AND CONSULTING thực hiện.
4 Báo cáo tài chính tổng hợp Công ty CP Công Nghiệp Vĩnh Tường 2012Công ty Cổ phần công nghiệp Vĩnh Tường kính gửi quý cổ đông báo cáo tài chính tổng hợp năm 2012.
5 Báo cáo tài chính hợp nhất công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường 2012Công ty Cổ phần công nghiệp Vĩnh Tường kính gửi quý cổ đông báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012.
6 Báo cáo tài chính tổng hợp 2011Công ty CP CN Vĩnh Tường kính gửi quý cổ đông bào cáo tài chính tổng hợp 2011
7 Báo cáo tài chính năm 2011Công ty CP CN Vĩnh Tường trân trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính 2011
8 Báo cáo tài chính 2010Công ty CP CN Vĩnh Tường trân trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính 2010

Báo cáo tài chính năm 2010
9 Báo cáo tài chính 2009Công ty CP CN Vĩnh Tường trân trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính 2009

Báo cáo tài chính năm 2009
10 Báo cáo tài chính 2008Công ty CP CN Vĩnh Tường trân trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính 2008.

Báo cáo tài chính năm 2008