Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 - Công ty CPCN Vĩnh Tường

Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VĨNH TƯỜNG do A&C AUDITING AND CONSULTING thực hiện.Mọi thông tin xin liên hệ: Ms Thanh Phương,  Phòng tài chính, Công ty CPCN Vĩnh Tường.
Địa chỉ: Tầng M, Tòa nhá IPC số 1489 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM
Số điện thoại: 08 377 61 888