Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2009


Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 27/02/2009.

Công ty cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 như sau:

Đối tượng được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của công ty đến ngày chốt danh sách.

Ngày chốt danh sách cổ đông: 05/03/2009

Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ gửi thư mời và chương trình Đại hội đến Quý cổ đông sau.

Trân trọng

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

            CHỦ TỊCHNGUYỄN THỊ NGỌC LOAN