Chương trình đại hội cổ đông 2009

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Ngày 22 tháng 04 năm 2010

 

Chương trình

Thời gian

1. Đón khách tại khách sạn 

8h00-8h30

2. Kiểm tra tư cách cổ đông

8h30-8h45

3. Khai mạc hội nghị

8h45-9h00

4. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

9h00- 9h05

5. Chương trình của Chủ tọa đoàn 

 

  . Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009

9h05- 9h20

  . Kế hoạch kinh doanh năm 2010

9h20-9h30

  . Dự thảo phân phối lợi nhuận 2009, kế hoạch phân phối lợi  nhuận 2010

9h30-9h45

6. Báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát

9h45-10h00

7. Chọn lựa đơn vị kiểm toán 2010, lưu ký chứng khoán

10h00-10h05

8. Giải lao

10h05-10h20

9. Diễn đàn cho cổ đông, thảo luận & biểu quyết các vấn

10h20- 10h30

   đề của đại hội

10. Công bố kết quả biểu quyết

10h30- 11h10

11. Thông qua biên bản và nghị quyết của Đại hội

11h10- 11h30

12. Tổng kết chương trình đại hội  và tuyên bố bế mạc

 

 

                                                                

          TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                   CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                               

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN