Chương trình đại hội cổ đông 2012

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Ngày 21 tháng 04 năm 2012

Chương trình   Thời gian  
 1. Đón khách tại khách sạn 8h00-8h30
 2. Kiểm tra tư cách cổ đông 8h30-8h45
 3. Khai mạc hội nghị 8h45-9h00
 4. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông 9h00- 9h05
 5. Chương trình của Chủ tọa đoàn 
. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011
. Kế hoạch kinh doanh năm 2012
. Dự thảo phân phối lợi nhuận 2011, kế hoạch phân phối lợi  nhuận 2012 
 
9h05- 9h20
9h20-9h30
9h30-9h45  
 6. Báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát    
9h45-10h00
 7. Chọn lựa đơn vị kiểm toán 2012, lưu ký chứng khoán      10h00-10h05
 8. Giải lao    
10h05-10h20
 9. Diễn đàn cho cổ đông, thảo luận & biểu quyết các vấn đề của đại hội    10h20- 10h30
 10. Công bố kết quả biểu quyết    
10h30- 11h10
 11. Thông qua biên bản và nghị quyết của Đại hội      11h10- 11h30
 12. Tổng kết chương trình đại hội  và tuyên bố bế mạc     
 

        
                           
          TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                   CHỦ TỊCH                                 
NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN