Hệ thống tên gọi sản phẩm mới

Hệ thống tên gọi sản phẩm mới

Nhằm thống nhất các gọi tên sản phẩm giữa hai miền, cũng như phục vụ cho công tác bảo về quyền sở hững trí tuệ và xây dựng hình ảnh công ty ngày một tốt hơn, ban TGĐ công ty đã thống nhất tên gọi sản phẩm và lộ trình áp dụng như sau:

Thời gian bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2010

Thông tin chi tiết hệ thống tên gọi sản phẩm mới : vui lòng xem file đính kèm