Hồ sơ nộp đơn đăng ký

Hồ sơ cần nộp để được xét duyệt:

  • Đối với các trường hợp đã nộp đơn năm 2015, 2014, 2013 có nhu cầu đăng ký xét duyệt năm 2017: Điền vào Đơn yêu cầu xét lại
  • Đối với các trường hợp mới, chưa từng nộp đơn: Điền vào Đơn đăng ký nhận tài trợ
  • Nộp kèm ít nhất 04 (bốn) tấm hình chụp căn nhà hiện tại: phía trước nhà, trong nhà và phía sau nhà (bắt buộc đối với tất cả các trường hợp tài trợ mới và xét duyệt lại) Có thể gửi qua địa chỉ thư điện tử: chamsockhachhang@vinhtuong.com hoặc Fanpage Vĩnh Tường - facebook.com/vinhtuong
- Một bản chứng minh nhân dân photo
- Một bản thẻ nghề Vĩnh Tường (nếu có)

Hồ sơ nộp đơn đăng ký

Hồ sơ cần nộp để được xét duyệt:

  • Đối với các trường hợp đã nộp đơn năm 2015, 2014, 2013 có nhu cầu đăng ký xét duyệt năm 2017: Điền vào Đơn yêu cầu xét lại
  • Đối với các trường hợp mới, chưa từng nộp đơn: Điền vào Đơn đăng ký nhận tài trợ
  • Nộp kèm ít nhất 04 (bốn) tấm hình chụp căn nhà hiện tại: phía trước nhà, trong nhà và phía sau nhà (bắt buộc đối với tất cả các trường hợp tài trợ mới và xét duyệt lại) Có thể gửi qua địa chỉ thư điện tử: chamsockhachhang@vinhtuong.com hoặc Fanpage Vĩnh Tường - facebook.com/vinhtuong
- Một bản chứng minh nhân dân photo
- Một bản thẻ nghề Vĩnh Tường (nếu có)