Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức đợt 1 và ngày chia cổ tức đợt 1 của năm 2009

Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức đợt 1 và ngày chia cổ tức đợt 1 của năm 2009
    

THÔNG BÁO

V/v: Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức đợt 1 và ngày chia cổ tức đợt 1 của năm 2009
 
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường ngày 28 tháng 10 năm 2009;
 
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức đợt 1 năm 2009 và ngày bắt đầu chi trả cổ tức đợt 1 năm 2009 như sau:
 
- Đối tượng nhận cổ tức đợt 1/2009: là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của công ty đến 17h ngày 04/01/2010.
 
- Ngày chốt danh cổ đông được hưởng cổ tức đợt 1/2009: đến 17h ngày 04/01/2010
 
- Tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 1: 10% trên mệnh giá cổ phần, tương đương 1000 đồng/ cổ phần
 
- Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
 
- Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 20/01/2010
 
- Địa điểm chi trả cổ tức: 333 Tô Hiến Thành, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
 
- Thủ tục chi trả cổ tức:
 
+ Tiền mặt: Khi đến nhận cổ tức bằng tiền mặt, đề nghị Quý cổ đông mang theo giấy CMND/hộ chiếu và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
 
+ Chuyển khoản: Cổ đông có nhu cầu nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản xin vui lòng đăng ký theo mẫu của Công ty trên website: www.vinhtuong.com. Công ty chỉ chuyển khoản cổ tức đúng tên cổ đông được hưởng quyền. Phí chuyển tiền do cổ đông tự thanh toán.
 
Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài Chính Kế Toán, ĐT: 08. 3862 2972.
 
Trân trọng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH              NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN