Nghị quyết đại hội cổ đông công ty CPCN Vĩnh Tường năm 2013

Đại hội cổ đông Công ty CP CN Vĩnh Tường được tổ chức vào ngày 27.04.2013 với sự tham gia đông đủ của cổ đông. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung về chia cổ tức, đầu tư và thông qua các kế hoạch năm 2013.


Mời quý cổ đông xem chi tiết qua văn bản chính thức của hội nghị:

 Vĩnh Tường