Nhận diện sản phẩm khung trần nổi Vĩnh Tường

 

HỆ KHUNG TRẦN NỔI VĨNH TƯỜNG

Hệ khung trần nổi áp dụng

  • Khung cao cấp: VĨNH TƯỜNG EliteLINE, VĨNH TƯỜNG SlimLINE, VĨNH TƯỜNG SmartLINE 
  • Khung phổ thông: VĨNH TƯỜNG TopLINE Plus 
  • Khung tiêu chuẩn: VĨNH TƯỜNG FineLINE Plus 

Đặc điểm nhận diện khung trần nổi

Bao bì sản phẩm khung trần nổi

Hộp bao bì đóng gói của Khung trần nổi Vĩnh Tường SlimLINE

Hộp bao bì đóng gói của Khung trần nổi Vĩnh Tường SmartLINE

Hộp bao bì đóng gói của Khung trần nổi Vĩnh Tường TopLINE Plus

Hộp bao bì đóng gói của Khung trần nổi Vĩnh Tường FineLINE Plus