Ông Olivier De Bayser - Tổng giám đốc Công ty Saint-Gobain Việt Nam