Ông Trần Đức Huy – Tổng Giám đốc Công ty CPCN Vĩnh Tường