Phiếu biểu quyết phương án phát hành thêm CP, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Hội đồng quản trị trân trọng gửi đến quý cổ đông phiếu biểu quyết về việc thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu.