Phiếu đăng ký mua cổ phần công ty CP CN Vĩnh Tường

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

_________
  PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN

Công ty Cổ Phần Công nghiệp Vĩnh Tường

 Tên cổ đông:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã số cổ đông:………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………...

CMND/GPKKD số: . . . . . . . . . . . . . . , cấp ngày: . . . . . .  . ., nơi cấp: . . . . . . .  . . . . . . .

Đăng ký mua cổ phần theo thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng ngày 30/11/2010 của Công ty CP Công nghiệp Vĩnh Tường như sau:
  •     Số cổ phần sở hữu đến 17h00 ngày 07/12/2010: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cổ phần.
  •     Số cổ phần được quyền mua (theo tỷ lệ 1.4211:1): . . . . . . . . . . . . . . . . . cổ phần.

     (Ví dụ: Sở hữu 100cổ phần thì số lượng cổ phần được mua như sau: 100 cổ phần / 1.4211= 70 cổ phần (làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

  •     Số cổ phần đăng ký mua: . . . . . . . . . . . . . . . . . . cổ phần.

(Số lượng cổ phần đăng ký mua nhỏ hơn hoặc bằng số lượng cổ phần được quyền mua)

  •     Giá trị cổ phần đăng ký mua: . . . . . . . . . . . . . . . . .. đồng.

(Số lượng cổ phần đăng ký mua x 10.000đồng)

  •     Ngày nộp tiền:
                                                                          TP.HCM, ngày . . . tháng . . . năm 2010

                                                                                                Chữ ký Cổ đông

Phiếu đăng ký mua cổ phần