Phối cảnh các loại trần

Phối cảnh các loại trần

 TRẦN CHÌM
 
Alpha   Basi
     
 
Omega
  Serra
     
   
Tri-flex    

 TRẦN NỔI
 
Slimline   Topline

 VÁCH NGĂN
 
V-Shaft   V-Wall