Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng tháng 5 năm 2012

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty CP CN Vĩnh Tường, ngày 8.5.2013


Căn cứ giấy chứng nhận kinh doanh và điều lệ công ty, dựa theo yêu cầu công việc, lý lịch và năng lực. Chủ tịch hội đồng quản trị, bà Nguyễn Thị Ngọc Loan quyết định bổ nhiệm ông Lê Đình Bắc làm kế toán trưởng công ty CP CN Vĩnh Tường từ ngày 8 tháng 5 năm 2013.

Ông Lê Đình Bắc có trách nhiệm thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định và mô tả công việc của công ty.