Thời gian chi tiết tham gia

Thời gian nhận đơn đăng ký
15.03.2017 – 15.05.2017
Thời gian khảo sát
20.04.2017 - 20.05.2017
Thời gian bình chọn
20.05.2017 – 05.06.2017
Thời gian xây nhà
05.06.2017 – 05.08.2017
Thời gian trao nhà
15.08.2017 – 30.09.2017

Thời gian chi tiết tham gia

Thời gian nhận đơn đăng ký
15.03.2017 – 15.05.2017
Thời gian khảo sát
20.04.2017 - 20.05.2017
Thời gian bình chọn
20.05.2017 – 05.06.2017
Thời gian xây nhà
05.06.2017 – 05.08.2017
Thời gian trao nhà
15.08.2017 – 30.09.2017