Thông báo chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức đợt 1 và ngày chia cổ tức đợt 1 của năm 2013

Công ty Cổ phần Công Nghiệp Vĩnh Tường trân trọng gửi quý cổ đông Thông báo chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức đợt 1 và ngày chia cổ tức đợt 1 của năm 2013.

Vĩnh Tường