Thông báo chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức đợt 2 và ngày chia cổ tức đợt 2 của năm 2012

Công ty Cổ phần Công Nghiệp Vĩnh Tường trân trọng gửi quý cổ đông Thông báo chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức đợt 2 và ngày chia cổ tức đợt 2 của năm 2012.


 

Vĩnh Tường