Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng

Công ty CPCN Vĩnh Tường xin trân trọng thông báo kể từ ngày 10/02/2015, Công ty CPCN Vĩnh Tường không còn đáp ứng đủ điểu kiện là Công ty Đại chúng và đã được Ủy ban chứng khoàn Nhà nước thông báo hủy đăng ký Công ty đại chúng theo thông báo số 1334/UBCK-QLPH ngày 25/03/2015.