Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Hội đồng quản trị công ty CP CN Vĩnh Tường trân trọng thông báo và kính mời quý vị cổ đông tham dự kỳ họp đại hội cổ đông thường niên năm 2011 vào ngày 29 tháng 04 năm 2011.Các tài liệu liên quan đến đại hội:

Chương trình đại hội cổ đông
Giới thiệu thành viên ban kiểm soát
Mẫu giấy ủy quyền
Nguyên tắc đề cử ứng cử
Nguyên tắc phát biểu biểu quyết
Phiếu ứng cử - Đề cử
Thể lệ bầu cử
Tờ trình điều chỉnh điều lệ 2011

(Chọn Save As để lưu về máy hoặc xem trực tiếp tại Website nếu máy tính có hỗ trợ các phần mềm Reader)