Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức đợt 2 và ngày chia cổ tức đợt 2 của năm 2014

Công ty CPCN Vĩnh Tường kính gửi đến quý cổ đông thông báo ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức đợt 2 và ngày chia cổ tức đợt 2 của năm 2014. (Vui lòng xem file đính kèm) 

Xin cảm ơn. 

Thay mặt hội đồng quản trị 
Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Loan (đã ký)