Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức và ngày chia cổ tức đợt 1 năm 2011

Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường kính gửi đến quý cổ đông thông báo "Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức đợt 1 và ngày chia cổ tức đợt 1 của năm 2011" .

Xin vui lòng xem thông báo ở hình bên dưới.