Thư mời - Tham dự họp Đại hội cổ đông năm 2014

Hội đồng quản trị công ty CPCN Vĩnh Tường trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014 như sau:

- Thời gian: 8h30 đến 11h30 ngày 9.5.2014 
- Địa điểm: Lầu 2, Tòa nhà IPC, 1489 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Quận 7, TP.HCM.
- Nội dung: Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung sau:
1. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014. 
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
3. Phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối và lợi nhuận 2014;
4. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;
5. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018;
6. Vấn đề khác

Xin vui lòng download thư mời để xem chi tiết: Thư mời Đại hội cổ đông Công ty CPCN Vĩnh Tường

Chủ tịch HĐQT.
Nguyễn Thị Ngọc Loan