Thư mời tham dự kỳ họp đại hội cổ đông năm 2012

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường trân trọng thông báo và kính mời quý vị Cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

Thư mời đại hội cổ đông và giấy ủy quyền
Báo cáo tài chính hợp nhất 2011

 • Thời gian: 8h30đến 11h30 ngày 21/04/2012
 • Địa điểm: Khách sạn Palace, Lầu 6, Số 56 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
 • Nội dung: Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung sau:
  1. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012
  2. Báo cáo hội đồng quản trị và ban kiểm soát
  3. Phân phối lợi nhuận 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012
  4. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012
  5. Các vấn đề khác...

Vĩnh Tường - Thư mời đại hội cổ đông 2012

Chi tiết xin xem trong file hình và file pdf đính kèm. Giấy ủy quyền tham dự đại hội và báo cáo được cập nhật tại trang thông tin điện tử www.vinhtuong.com.

Thư mời đại hội cổ đông và giấy ủy quyền
Báo cáo tài chính hợp nhất 2011