THƯ MỜI THAM DỰ KỲ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường trân trọng thông báo và kính mời Quý vị Cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau: 

- Thời gian: 9h đến 9h30  ngày 26/05/2016
- Địa điểm: Tầng M, Tòa nhà IPC, 1489 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Quận 7, TP.HCM.
- Nội dung: Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung sau:
1. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016. 
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
3. Phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối và lợi nhuận 2016;
4. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
5. Vấn đề khác
Xin vui lòng download thư mời để xem chi tiết: Thư mời tham dự hop đại hội cổ đông 2016.pdf

Nếu không thể tham dự đại hội, quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp theo mẫu giấy ủy quyền của công ty: Mẫu giấy ủy quyền.doc

Chủ tịch HỘi đồng Quản trị 
Nguyễn Thị Ngọc Loan