Thư mời tham gia đại hội cổ đông 2013

Thư mời tham dự kỳ họp đại hội cổ đông thường niên năm 2013 - công ty CP CN Vĩnh Tường.Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường trân trọng thông báo và kính mời Quý vị Cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:


-    Thời gian: 8h30 đến 11h30 ngày 27/04/2013.
-    Địa điểm:  Nhà Máy Hiệp Phú, Lô G.02B, Đường Số 1, KCN Long Hậu, Long An.
-    Nội dung: Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội cung sau:
1.    Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013;
2.    Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
3.    Phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2013;
4.    Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013;
5.    Vấn đề khác.
Cổ đông lớn hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải lập thành văn bản và gửi đến Công ty (Ban thư ký công ty) chậm nhất ba (3) ngày trước ngày khai mạc.
Nếu không thể tham dự đại hội, quý cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác dự họp (theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty). Khi tham dự, quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội.
Các tài liệu liên quan đến đại hội (báo cáo, tờ trình, giấy ủy quyền, v.v.) sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử: www.vinhtuong.com, mục Thông tin dành cho cổ đông.
Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc đăng ký tham dự đại hội trước 16:00h ngày 22/4/2013 theo địa chỉ sau:
 
Phòng Kế toán
1489 Nguyễn Văn Linh Q7,HCM.
Điện thoại: (08) 377 61 888- Ext: 609 gặp Ms Phương   fax: (08) 37760820
Quý cổ đông có thể đến tại địa điểm tổ chức đại hội nêu trên hoặc đến trước 8h tại Cao ốc IPC - 1489 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q7, TPHCM, Công ty sẽ sắp xếp xe đưa rước quý cổ đông đến dự đại hội.
 
Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được thư mời.
Trân trọng.
 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 \CHỦ TỊCH
                             

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN