Tin tức cổ đông

Bản thảo dự kiến thay đổi Hội đồng quản trị và điều lệ cổ đông 2019

Công ty CPCN Vĩnh Tường gửi đến Quý cổ đông bản dự thảo thay đổi điều lệ cổ đông và hội đồng quản trị 2019

Xem thêm

THƯ MỜI THAM DỰ KỲ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường trân trọng thông báo và kính mời Quý vị Cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Xem thêm

Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức đợt 2 và ngày chia cổ tức đợt 2 của năm 2014

Công ty CPCN Vĩnh Tường kính gửi đến quý cổ đông thông báo ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức đợt 2 và ngày chia cổ tức đợt 2 của năm 2014. 

Xem thêm

Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng

Công ty CPCN Vĩnh Tường xin trân trọng thông báo kể từ ngày 10/02/2015, Công ty CPCN Vĩnh Tường không còn đáp ứng đủ điểu kiện là Công ty Đại chúng và đã được Ủy ban chứng khoàn Nhà nước thông báo hủy đăng ký Công ty đại chúng theo thông báo số 1334/UBCK-QLPH ngày 25/03/2015.

Xem thêm

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2014

Kính gửi quý cổ đông Báo Cáo Quản Trị công ty CPCN Vĩnh Tường 6 tháng cuối năm 2014.
Xem thêm

Thông Báo ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức đợt 1 và ngày chia cổ tức đợt 1 của năm 2014

Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường xin thông báo đến quý cổ đông ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức đợt 1 và ngày chia cổ tức đợt 1 của năm 2014.
Xem thêm

Báo Cáo Quản Trị 6 tháng đầu năm 2014

Báo Cáo Quản Trị công ty CPCN Vĩnh Tường 6 tháng đầu năm 2014
Xem thêm

Biên bản họp bầu chọn Trưởng Ban Kiểm Soát Và Biên Bản Họp Bầu chọn Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Biên bản họp bầu chọn Trưởng Ban Kiểm Soát Và Biên Bản Họp Bầu chọn Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Xem thêm

Thông báo ngày chốt danh sách hưởng cổ tức đợt 3 năm 2013

THÔNG BÁO V/v: Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức đợt 3 và ngày chia cổ tức đợt 3 của năm 2013
Xem thêm

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 09.05.2014 công ty CPCN Vĩnh Tường

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 09.05.2014 công ty CPCN Vĩnh Tường
Xem thêm
Xem thêm