Tin tức cổ đông

Thư mời tham dự kỳ họp đại hội cổ đông năm 2012

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường trân trọng thông báo và kính mời quý vị Cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào lúc 8h30 ngày 21 tháng 04 năm 2012 tại khách sạn Palace, TP.HCM
Xem thêm

Thông báo chốt danh sách cổ đông dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Công ty cổ phần công nghiệp Vĩnh Tường xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niêm năm 2012.
Xem thêm

Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức và ngày chia cổ tức đợt 1 năm 2011

Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường kính gửi đến quý cổ đông thông báo "Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức đợt 1 và ngày chia cổ tức đợt 1 của năm 2011"
Xem thêm

Thông báo chia lãi đợt 2 năm 2010

Thông báo chia lãi cổ tức đợt 2 năm 2010
Xem thêm

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên ngày 29 tháng 04 năm 2011

Công ty CP CN Vĩnh Tường kính gửi đến quý cổ đông nghị quyết đại hội cổ đông thường niên ngày 29 tháng 04 năm 2011
Xem thêm

Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Hội đồng quản trị công ty CP CN Vĩnh Tường trân trọng thông báo và kính mời quý vị cổ đông tham dự kỳ họp đại hội cổ đông thường niên năm 2011 vào ngày 29.04.2011
Xem thêm

Báo cáo kết quả phát hành và kết quả xử lý cổ phiếu

Công ty CP CN Vĩnh Tường kính gửi đến quý cổ đông báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu và kết quả xử lý cổ phiếu
Xem thêm

Bản cáo bạch của công ty CP CN Vĩnh Tường năm 2010

Công ty CP CN Vĩnh Tường kính gửi đến quý cổ đông bản cáo bạch năm 2010
Xem thêm

Biên bản chuyển nhượng quyền mua cổ phần

Hội đồng quản trị kính gửi đến quý cổ đông mẫu biên bản chuyển nhượng quyền mua cổ phần
Xem thêm

Phiếu đăng ký mua cổ phần công ty CP CN Vĩnh Tường

Mẫu phiếu đăng ký mua cổ phần của công ty CP CN Vĩnh Tường
Xem thêm
Xem thêm