Tin tức cổ đông

Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức đợt 1 và ngày chia cổ tức đợt 1 của năm 2010

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức đợt 1 năm 2010 và ngày bắt đầu chi trả cổ tức đợt 1.
Xem thêm

Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu VTI ra công chúng

Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu VTI ra công chúng theo quyết định số 746/UBCK-GCN của Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày 30 tháng 10 năm 2010
Xem thêm

Nghị quyết đại hội cổ đông 22/07/2010

Nghị quyết đại hội cổ đông 22/07/2010 về việc phát hành thêm cổ phiếu và tăng vốn điều lệ
Xem thêm

Biên bản họp đại hội cổ đông ngày 22 tháng 07 năm 2010

Công ty CP CN Vĩnh Tường trân trọng gửi đến Quý cổ đông biên bản đại hội cổ đông ngày 22 tháng 07 năm 2010
Xem thêm

Phiếu biểu quyết phương án phát hành thêm CP, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Hội đồng quản trị trân trọng gửi đến quý cổ đông phiếu biểu quyết về việc thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu
Xem thêm

Biên bản thanh tra thuế tháng 4 năm 2010

Hội đồng quản trị kính gửi đến quý cổ đông biên bản thanh tra thuế
Xem thêm

Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức đợt 2 và ngày chia cổ tức đợt 2 của năm 2009

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức đợt 2 năm 2009 và ngày bắt đầu chi trả cổ tức đợt 2
Xem thêm

Chương trình đại hội cổ đông 2009

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông chương trình đại hội cổ đông 2009
Xem thêm

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên ngày 22 tháng 04 năm 2010

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên ngày 22 tháng 04 năm 2010
Xem thêm

Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức đợt 1 và ngày chia cổ tức đợt 1 của năm 2009

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức đợt 1 năm 2009 và ngày bắt đầu chi trả cổ tức đợt 1...
Xem thêm
Xem thêm