Trụ sở kho bạc Hải Phòng

Kho bạc Nhà nước Ngô Quyền, Hải Phòng là một đơn vị với chức năng nhiệm vụ: Quản lý quỹ ngân sách nhà nước, kiểm soát các vốn chương trình mục tiêu có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản, huy động vốn cho ngân sách nhà nước.
Kho bạc Nhà nước Ngô Quyền, Hải Phòng là một đơn vị với chức năng nhiệm vụ: Quản lý quỹ ngân sách nhà nước, kiểm soát các vốn chương trình mục tiêu có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản, huy động vốn cho ngân sách nhà nước. Với chức năng nhiệm vụ như trên kho bạc Ngô Quyền, Hải Phòng đã thể hiện vai trò là công cụ tài chính trong quản lý điều hành ngân sách nhà nước trên địa bàn Quận.

Thực hiện trong hạng mục hoàn thiện, Vĩnh Tường cung cấp hệ sản phẩm khung và tấm Vĩnh Tường 7000 m2 trần thả (khung và tấm).

Dự án cùng nhóm