Trung tâm đào tạo cán bộ Ngân hàng tại Nha Trang

Công trình Trung tâm đào tạo cán bộ NHPT tại Nha Trang - Khánh Hòa gồm 15 tầng, 01 hầm với tổng diện tích sàn 14.360 m2, được khởi công xây dựng ngày 11/07/2009.


Công trình Trung tâm đào tạo cán bộ NHPT tại Nha Trang - Khánh Hòa gồm 15 tầng, 01 hầm với tổng diện tích sàn 14.360 m2, được khởi công xây dựng ngày 11/07/2009. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ của đội ngũ CBVC trong hệ thống NHPT, cũng như trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong công trình này, Vĩnh Tường thực hiện 100% hoàn thiện hạng mục trần và vách ngăn với diện tích hơn 10000 m2 chủ yếu bao gồm hệ khung Vĩnh Tường TIKA.

Dự án cùng nhóm